Leksikaalsed ressursid

Eesti keele sõnaraamatud

ÕS 2013 Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS (2018)  ressurss META-SHARE'is   

Eesti kirjakeele normi alus, suunav ja soovitav sõnaraamat.

põhisõnavara Eesti keele põhisõnavara sõnastik (2014) ressurss META-SHARE'is 

Algajatele keeleõppijatele (eeskätt A2 ja B1 tasemele) mõeldud õppesõnastik, kus märksõnad on varustatud heliga ja osa neist ka piltidega.

seletav  Eesti keele seletav sõnaraamat (2009) ressurss META-SHARE'is 

Suurim eesti keele sõnaraamat, mis hõlmab kogu eesti kirjakeelt, k.a kõnekeelt ja oskuskeelt.

võõrsõnade-leksikon  Võõrsõnade leksikon (2012) ressurss META-SHARE'is

Võõrsõnade leksikon sisaldab 33 000 levinumat võõrsõna, tsitaatsõna, laensõna, lühendit, sententsi ja väljendit. Leksikonist võib leida sõnade õige kirjakuju, käänamise v pööramise, seletuse, etümoloogia; hulga võõrkeelsete sõnade häälduse nii kirjalikul kui ka kuulataval kujul; sõnade mõistmisele ja kasutusele aitavad kaasa märgendid ja märksõnaviited.

logo ruut  Ametniku soovitussõnastik (2013) ressurss META-SHARE'is

Väärt sõnastik kõigile neile, kellel on vaja kirjutada ametliku sisuga kirjakeelset teksti. Sõnastik pakub nõuandeid ja soovitusi, kuidas väljenduda lihtsamalt, selgemalt ja täpsemalt.

etümoloogia Eesti etümoloogiasõnaraamat (2012) ressurss META-SHARE'is

Sisaldab teavet eesti keele sõnatüvede päritolu ja sõnade omavaheliste päritoluseoste kohta (laenud, omatüved, tehistüved jm).

sünonüüm   Sünonüümisõnastik (1991) ressurss META-SHARE'is

Põhjalik eesti keele sünonüümisõnastik pakub kirjas ja kõnes kasutatavaid sünonüüme, sealhulgas valiku vanemaid, murdelisi ning kõnekeelseid sõnu või väljendeid, samuti termineid ning kantselei- ja stampkeelendeid.

antonüüm   Antonüümisõnastik (1995) ressurss META-SHARE'is

Sõnastikus on ligi 2000 antonüümipaari, neist enamik kuulub üldkeele sõnavarasse. Märksõna on esitatud koos oma vastandiga (nt suur : väike või vabastama : vangistama).

fraseoloogia Fraseoloogiasõnaraamat (2000) ressurss META-SHARE'is

Sisaldab üle 7500 püsiväljendi, sealhulgas raamatulikke, kõnekeelseid ja vananenud ning vulgaarseid väljendeid, samuti mitmesuguseid ütlusi ning kantselei- ja stampvormeleid.

sõnapered  Eesti keele sõnapered (2012) ressurss META-SHARE'is

Esimene eesti keele sõnaperede sõnaraamat, kust saab põhjaliku ülevaate eesti keele rikkalikust sõnamoodustusest – kirjeldatud on ligikaudu 120 000 sõna ehitust ja sõnadevahelisi moodustusseoseid. Seoste alusel on sõnad koondatud ligi 9000 sõnapereks. Sõnapere koondab kokku kõik need sõnad, mis on üksteisest moodustatud, milles kordub üks ühine tüvi, mis seob kõiki sõnapere liikmeid.

sõnapered Eesti keele sõnapered indeks (2012) ressurss META-SHARE'is

Indeks võimaldab teada saada, kas otsitav sõna esineb sõnaperede raamatus ning millis(t)es sõnapere(de)s ja millises plokis see täpsemalt asub. Otsida on võimalik nii elektroonilise indeksi kaudu päringuaknas kui ka pereliikmete loenditest pdf-formaadis. Vajadusel on võimalik sõna olemasolu kontrollida ka perepeade pdf-loendist.

sagedussõnastik  Eesti kirjakeele sagedussõnastik (2002)

Sagedussõnastiku alus on üks miljon sõna ajakirjandusest ja ilukirjandusest, mõlema tekstiklassi maht on ümmarguselt pool miljonit sõna.

EKI logo Alamsaksa laensõnad eesti keeles (2016) ressurss META-SHARE'is

Veebisõnastik, kust leiab eesti keelde laenatud ja sellesse püsima jäänud alamsaksa laene, mis suures osas pärinevad ajavahemikust 13.–17. sajand. Sõnastikus on 1150 kirja- ning murdekeelset sõna.

 

Eesti murdesõnastikud

logo ruut  Idamurde sõnastik (2016) ressurss META-SHARE'is

Sõnastik kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja. Sõnastik sisaldab 7000 märksõna ning on mõeldud kõigile, kes kasutavad oma töös või õpingutes murdekeelt või kes on pärit Ida-Eestist ja keda paelub esivanemate kõnepruuk.

logo ruut Hiiu sõnaraamat (2015) ressurss META-SHARE'is

Sõnastik kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja ja on maailma esimene hiiu keele sõnaraamat. See sisaldab 6300 märksõna ning esitab hiiu keele põhisõnavara ja murdesõnu kõigist Hiiumaa murrakutest. Kuna hiiu keele omapära tuleb esile eeskätt tema häälikulises küljes, siis on sõnastikus näidatud ka üldtuntud sõnade puhul nende hiiupärast hääldust. Samuti on märksõnade juures näitelaused koos viitega kihelkonnale, kust näide on kirja pandud.

logo ruut  Kihnu sõnaraamat (2016) ressurss META-SHARE'is

Sõnaraamat hõlmab sõnavara murdekeelest, mida kõneldakse Kihnus ja Manijal. Raamatusse on mahtunud enam kui 6000 sõna, lisaks veel valik isiku- ning kohanimesid. Märksõnade hulka on valitud nii Kihnule iseloomulikke iidseid sõnu kui ka neid, mis on murdekeelde tulnud alles viimastel kümnenditel. Sõnade tarvitamist hõlbustavad lisatud põhivormid ja näitelaused nii kihnu kui ka kirjakeeles.

logo ruut Seto sõnastik (2016) ressurss META-SHARE'is

Esimene seto veebisõnastik sisaldab üle 6000 märksõna, mida saab otsida nii murdekeelse kirjapildi kui ka lihtsustatud ja ilma diakriitiliste märkideta variandi järgi.

logo ruut Mulgi sõnastik (2013) ressurss META-SHARE'is

Mulgi veebisõnastikust saab sõnu otsida nii märksõna (murdekuju), kirjakeelse vaste (tähenduse) kui ka stiili järgi. Märksõnade juurde on enamasti lisatud ka näitelaused ning viited teistele sama või lähedase tähendusega sõnadele.

murdesõnastik  Väike murdesõnastik (1982-1989) ressurss META-SHARE'is

Annab ülevaate eesti murdesõnavarast ja sõnade levikust.

murrete sõnaraamat Eesti murrete sõnaraamat (2013–...; lõpetisnisuressurss META-SHARE'is

Eesti murrete sõnaraamat haarab võimalikult kogu murdesõnavara. Sõnu saadab häälikuline ja grammatiline iseloomustus, levik ning selgub sõnade tähendus. Näitelaused toovad esile murdesõnadega seotud tähenduslikke ja grammatilisi nähtusi.

vanapärase võru murde sõnaraamat Vanapärase Võru murde sõnaraamat (2011) ressurss META-SHARE'is

Sõnaraamatus kajastub arhailine Võru murdekeel, mida kõneldi Võrumaa idaosas XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi esimesel poolel. Sõnaraamatus on ligi 10 000 märksõna. Sõnaraamat on koostatud murdekoguja ning -uurija Hella Keema peamiselt käsikirjaliste kogude põhjal. Põliste võrumaalaste sõnavara Rõuge, Vastseliina ja Setumaa 35 külast on kirja pandud aastatel 1963–1986.

 

Kakskeelsed sõnaraamatud

soome eesti Soome-eesti sõnaraamat (2017) ressurss META-SHARE'is

Kaheköitelise soome-eesti suursõnaraamatu (2003) veebiversioon. Sisaldab üle 90 000 märksõna. Sõnaraamatus on rohkelt näiteid koos tõlgetega (nii eritermineid kui ka kõnekeele väljendeid), lisaks valik kohanimesid. Päringuid on võimalik teha soome ja eesti keeles.

eesti-vene  Eesti-vene sõnaraamat (1997-2009)  ressurss META-SHARE'is

Kõige suurem ja põhjalikum eesti-vene sõnaraamat.

vene-eesti Vene-eesti sõnaraamat (2000) ressurss META-SHARE'is

Sõnaraamatu märksõnastikus on ligikaudu 74 000 sõna. Enamikus sõnaartikleis on toodud hulk märksõnale tüüpilisi sõnaühendeid, mis illustreerivad märksõna eri tähendusvarjundeid ja annavad sõnaraamatu kasutajale valmis kujul selle sõna kõige levinumad tüüprakendused.

eesti vene opilase os sEesti-vene õpilase ÕS (2011) ressurss META-SHARE'is

Eesti-vene õpilase ÕS on mõeldud eelkõige vene emakeelega või vene keele põhjal eesti keele õppijale. Sõnu saab otsida nii eesti kui ka vene keele kaudu. See sõnastik on kombinatsioon eesti õigekeelsussõnaraamatust, õpilase õigekeelsussõnaraamatust ja eesti-vene sõnaraamatust. Teos sisaldab 23 000 eesti keele sõna ja kohanime venekeelsete vastete ja näidetega. Lisatud on ka venekeelne eesti ortograafia ülevaade ning vene-eesti register.

logo ruut  Inglise-eesti masintõlkesõnastik (täieneb pidevalt)  ressurss META-SHARE'is

Jooksvalt täienev inglise-eesti veebisõnastik, mis on abiks tõlkimisel ja toetab ka masintõlget. Sõnastikus on praegu ligi 90 000 ingliskeelset sõna ja püsiühendit Sõnastik on loodud hobi korras ning ei pruugi vastata Eesti Keele Instituudi kvaliteedistandardile.

eesti-norra-eesti Eesti-norra sõnaraamat (1998) ressurss META-SHARE'is

Sisaldab u 19 000 eesti ja 21 000 norra märksõna, millele on lisatud grammatilised andmed ja hulgaliselt näiteid sõnade kasutamise kohta.

eesti-norra-eesti  Norra-eesti sõnaraamat (1998) ressurss META-SHARE'is

Sisaldab u 19 000 eesti ja 21 000 norra märksõna, millele on lisatud grammatilised andmed ja hulgaliselt näiteid sõnade kasutamise kohta.

läti-eesti  Eesti-läti sõnaraamat (2015) ressurss META-SHARE'is

Kahesuunaline läti-eesti sõnaraamat, mis sisaldab ligi 47 000 märksõnaartiklit.

läti-eesti  Läti-eesti sõnaraamat (2015) ressurss META-SHARE'is

Kahesuunaline läti-eesti sõnaraamat, mis sisaldab ligi 47 000 märksõnaartiklit.

eesti-udmurdi  Eesti-udmurdi sõnaraamat (2015) ressurss META-SHARE'is

Esimene eesti-udmurdi sõnaraamat. Sisaldab u 10 000 märksõna ja on keeleuuenduslik: udmurdikeelsete vastete puudumisel pakuvad autorid eestikeelsele sõnale omapoolse võimaliku vaste. Sõnaraamatu eripäraks on ka udmurdi murdesõnade rohkus.

mari 55 50 Eesti-mari sõnaraamat (2017) ressurss META-SHARE'is

Sõnaraamat sisaldab umbes 9800 märksõna. Sõnaraamatu sihtgrupiks on mari keelest ja kultuurist huvitatud eestlased ning eesti keelt õppivad marid. Sõnastiku näitelaused ja -fraasid on abiks nii keeleõppijatele kui ka tõlkijatele. Kuigi mari keelel on kaks kirjakeelt – niidumari keel ja mäemari keel –, sisaldab sõnaraamat vaid niidumari vasteid, sest enamasti peetakse mari keelest rääkides silmas just niidumari keelt. 

liivi-saksa Liivi-saksa sõnaraamat (1861) ressurss META-SHARE'is

Sjögren-Wiedemanni sõnaraamatu liivi-saksa veebiversioon.

viibe  Eesti viipekeele - eesti keele veebisõnastik (2014) ressurss META-SHARE'is

Sõnastik sisaldab üle 4000 märksõna ning võimaldab otsingut eestikeelse sõna või eesti viipekeele viipe alusel. Sõnastik on mõeldud nii eesti viipekeele õppijatele kui ka eesti viipekeele kasutajatele eesti keele õppimiseks.

 

Kolmkeelsed sõnaraamatud

liivi-eesti-läti  Liivi-eesti-läti sõnaraamat (2012)

Mahukaim liivi-eesti-läti sõnaraamat, mis sisaldab rohkem kui 11 000 liivi kirjakeelset märksõna, lisaks umbes 6000 fraasi ja lausenäidet, mis kõik on esitatud koos tõlgetega eesti ja läti keelde. Iga liivikeelse märksõna juures on näidatud selle sõnaliigiline kuuluvus ja noomenite ning verbide puhul ka muuttüüp.

 

Kohanimed

logo ruut Eesti kohanimeraamat (veebiversioon 2018) ressurss META-SHARE'is

Etümoloogiline sõnaraamat, mis sisaldab Eesti kõiki ametlikke külanimesid ja valikuliselt teisi Eesti kohanimesid.

logo ruut Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaas (KNAB) (täieneb pidevalt) ressurss META-SHARE'is

Sisaldab Eesti ja maailma kohanimesid.

logo ruut Maailma maade nimed (2015) ressurss META-SHARE'is

Loendi aluseks on Emakeele Seltsi keeletoimkonna poolt 1996. aastal läbi arutatud väliskohanimede (sh riiginimede) kirjapilt keelekorraldussõnaraamatu kohanimelisas. Loendit on hiljem pidevalt täpsustatud ja ajakohastatud. Loend on ühtlustatud standardis ISO 3166-1 antud valikuga.

 

Eesti perekonnanimede käänamine

logo ruut  Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas ressurss META-SHARE'is

Eesti perekonnanimede andmebaasist saab vaadata, kuidas käänduvad eesti perekonnanimed. Iga nime puhul on peale nimetava käände näidatud omastava, osastava ja alaleütleva käände vorm. Kui nime saab käänata mitut moodi, on antud kõik võimalused. Lisatud on ka sada eesnime, mille käänamist on EKI keelenõust kõige rohkem küsitud.

 

Terminisõnaraamatud

meresõnaraamat  Inglise-eesti meresõnaraamat (2008) ressurss META-SHARE'is

Sisaldab üle 30 000 märksõna. Peale merenduslike tavaterminite leiab sõnaraamatust ka purjelaevu, puulaevu, merekaubandust, mereõigust, merekindlustust, konteinervedusid, kalandust, sõjalaevastikku, raadiolokatsiooni, hüdromehaanikat, okeanograafiat, purjesporti jms puutuvaid sõnu.

haridus  Haridussõnastik (2013) ressurss META-SHARE'is

Sisaldab 4850 terminit mitmesugustelt hariduse ja kasvatuse aladelt: kasvatus ja areng, alusharidus, põhi- ja keskharidus, kutse- ja kõrgharidus, andragoogika, eripedagoogika jne. Igale eesti terminile on antud inglise, saksa, soome ja vene vaste ning enamasti ka seletus.

EKI logo  Huviharidussõnastik (2016) ressurss META-SHARE'is

Sõnastik sisaldab huvidele vastava õppetöövälise hariduse valdkonda kuuluvaid mõisteid koos tähenduse seletuse ning vastetega inglise, saksa, soome ja vene keeles.

EKI logo  Esterm ressurss META-SHARE'is

Esterm on Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas, mis sisaldab peamiselt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide termineid. Terminibaas koondab üle 50 valdkonna terminoloogiat.

EKI logo  Militerm ressurss META-SHARE'is

Militerm on sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminite andmebaas, kus saab märksõnu otsida eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles. Eesti- ja ingliskeelsete terminite juures on ka oskussõnade definitsioonid.

 

Ühispäringud

keeleveeb  Keeleveeb

Keeleveeb on tasuta sõnastikke pakkuv internetikeskkond, kus saab teha (ühis)päringuid arvukatest sõnaraamatutest ja korpustest. Keeleveebis on esindatud eesti keele sõnastikud, erialasõnastikud, tõlkesõnastikud, koolisõnastikud ja võõrkeelsed sõnastikud ning eesti keele tarkvara ja korpused.

ekeelenou   E-keelenõu ressurss META-SHARE'is

E-keelenõu on hea võimalus teha ühe sõna kohta ühispäring mitmest õigekeelsusallikast. See on lihtne, hoiab kokku aega ning vastuseid saab ka niisugustest allikatest, kust ise võib-olla esimese hooga otsida ei oskakski.

 

Sõnastikusüsteemid

EKI logo  Veebipõhine sõnastikusüsteem EELex ressurss META-SHARE'is

Leksikograafi töökeskkond EELex on veebipõhiste töövahendite kompleks, mis ühendab sõnastike koostajatele ja toimetajatele vajaliku tarkvara ja keeleressursid, toetab rühmatööd ja pakub eesti keele tuge. EELexi tarkvara on sõnastike haldussüsteem, mis võimaldab sõnastikke koostada, toimetada ja küljendada, teha lihtsaid ja keerulisi struktuuripõhiseid päringuid ning päringutulemusi sortida. Toimetaja töö hõlbustamiseks on loodud mitmeid tööriistu, nt ristviidete kontroll, hulgiparandused kogu sõnastikus, eesti morfoloogia andmete genereerimine, küljendusvaate kujundus, sõnastikuteksti eksport Wordi jms.

EKI logo  Terminibaaside süsteem Termeki ressurss META-SHARE'is

Eesti Keele Instituudi tasuta pakutav tarkvara terminoloogia haldamiseks.

 

Muu

logo ruut Eesti keele käsiraamat (3. trükk, 2007) ressurss META-SHARE'is

Pakub üldharivaid teadmisi eesti kirjakeele grammatika ja sõnavara ehituse kohta. Esitus on võimalikult lihtne, välditud on tavakasutajale tarbetuid üksikasju. Praktiline abivahend kirjakeele korrektseks kasutamiseks.

släng Esimene eesti slängi sõnaraamat (1990) ressurss META-SHARE'is

Sõnaraamat põhineb 1989. aasta kevadel Tallinna eesti keskkoolidest kogutud materjalil. Slängisõnaraamat on mõisteline, selles on u poolteistsada teemat, mille piires on seletatud vastavaid slängisõnu.