Eesti Keeleressursside Keskuse teenused

Eesti Keeleressursside Keskus kui teadustaristu pakub peamiselt virtuaalteenuseid (s.h majutust keeleressurssidega seotud veebiteenustele), lisaks kasutajate nõustamist ja koolitamist digitaalsete keeleressursside loomise, säilitamise, töötlemise ja uurimisotstarbel kasutamise vallas.

Eesti-siseselt on teadustaristu avatud nii keeleressursside pakkujatele, arendajatele kui ka keeleressursside kasutajatele. Eelistatud on teadus-arendusasutuste kasutajad, kellele tagatakse kiirem teenindamine ja avaramad litsentsitingimused. Samuti on eelisseisundis eesti keele kasutajaskonnale avalikes huvides pakutavad keeleressursid ja keeletehnoloogilised vahendid.

Et Eesti kuulub üle-euroopalisse keeleressursside teadustaristusse CLARIN ERIC on Keskuse pakutavad teenused avatud ka kasutajatele CLARIN ERICu identiteedipakkujate föderatsiooni kaudu.

  1. Keeleressursside registreerimine ja arhiveerimine
  2. Keeleressursside andmehaldus
  3. Ligipääs keeleressursside sisule
  4. Veebiteenuste majutus

Teenuste eest üldjuhul ei küsita teenustasu, kui teenuse kasutajaks on:

  • teadus- või arendusasutus
  • CLARIN-ERIC liige

Erinevatele teenustele on võimalik kasutajakontosid hankida 2 viisil: