Eesti Keeleressursside Keskuse teenused

Eesti-siseselt on infrastruktuur avatud nii keeleressursside pakkujatele, arendajatele kui ka keeleressursside kasutajatele, kes nõustuvad kasutuskorra ja litsentsitingimustega. Eelistatud on teadus-arendusasutuste kasutajad, kellele tagatakse kiirem teenindamine ja avaramad litsentsitingimused. Samuti on eelisseisundis eesti keele kasutajaskonnale avalikes huvides pakutavad keeleressursid ja keeletehnoloogilised vahendid.

Seoses Eesti kuulumisega üle-euroopalisse keeleressursside teaduse infrastruktuuri CLARIN ERIC peavad Keskuse pakutavad teenused olema keskselt kooskõlastatavate tingimuste alusel avatud ka kasutajatele CLARIN ERICu partnerriikides.

Keeleressursside keskuse teenused on leitavad ka Tartu Ülikooli teenuste andmebaasis.

Kavandatavad teenused on:

  1. Keeleressursside kogumine ja hindamine
  2. Keeleressursside arhiveerimine ja haldamine
  3. Ligipääs ja kasutajate koolitamine

 

Keeleressursside Keskusse andmisel tulevad muuhulgas kasuks: